Prijzen


"If you pay peanuts, you get monkeys."


Een kwaliteitsvolle vertaling is niet goedkoop. Misschien is dat niet wat u wilde horen, maar we kunnen u meer dan één voorbeeld geven van een geval waarin goedkoop ‘duurkoop’ bleek te zijn. En in zo’n geval is er maar één de dupe: u. Degelijk vakmanschap komt met een kostenplaatje. Een vaststaand feit dat geldt voor elke sector, ook de vertaalsector.


Wilt u een tekst laten vertalen, hertalen of reviseren? Stuur dan een mailtje naar info@avtranslations.com en we maken u geheel vrijblijvend een marktconforme offerte op maat op afhankelijk van de taalcombinatie, het type tekst en de mate van dringendheid.


Voor vertalingen werken we steevast met een tarief per bronwoord, voor hertalingen en revisies met een woord- of uurtarief.

U hebt geen tijd te verliezen? Vraag snel een offerte op maat aan!
De volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze facturen:ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


1. Alle betalingen moeten geschieden bij netto ontvangst factuur, op onze zetel, zonder korting bij contante betaling.


2. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente, vermeerderd met 10 % per jaar, in rekening gebracht na ingebrekestelling. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met een minimum van € 150, exclusief btw, ongeacht het recht op reële vergoeding van de geleden schade.


3. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).


4. Indien de opdrachtgever gedurende meer dan 30 dagen in gebreke blijft de facturen te voldoen, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst te schorsen, tot alle betalingen verricht zullen zijn.


5. Betwistingen over de gefactureerde bedragen moeten geformuleerd worden met aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur.


6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.


© 2017 AV Translations

info@avtranslations.com of +32 478 52 68 32